Deklaracja dostępności

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (dalej: „WFDiF”) zobowiązuje się zapewnić dostępność niniejszego serwisu internetowego wfdif.online zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wfdif.online

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2020 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.04.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– Mogą znajdować się Materiały Multimedialne i Audialne, które nie spełniają wymagań dostępności: materiały graficzne bez wprowadzonego opisu lub opisu alternatywnego.

– Mogą się zdarzyć sytuacje, w których: linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika, tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.,  nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

– Kontrastowa wersja strony i powiększenie teksu.

Błędy te są sukcesywnie uzupełniane przez redakcję Serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia 19.01.2022 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej wfdif.online prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest KRZYSZTOF KACZMAREK, adres poczty elektronicznej online@wfdif.com.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.