Regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną

§ 1

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony wfdif.online (dalej: „Strona”).

§ 2

1. Właścicielem i administratorem Strony, a także podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem Strony jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (dalej: „WFDiF”) z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21, państwowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem RIK 117/2019, REGON: 384561270, NIP: 521-38-78-781.
2. Prawa majątkowe do Strony, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej. Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom. O ile opis danej treści zawarty na Stronie nie stanowi inaczej, żadna część tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.

§ 3

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Użytkowniku”, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze Strony.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania ze Strony.
3. Poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Z portalu mogą korzystać zarówno osoby pełnoletnie jak i niepełnoletnie. W przypadku osób w wieku poniżej 13 lat akceptacja regulaminu musi zostać wyrażona przez jednego z rodziców lub osób dysponujących władzą rodzicielską.

§ 4

1. Usługi świadczone na Stronie polegają na:
a. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych, zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi na Stronie;
b. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do materiałów audiowizualnych nadawanych na Stronie w systemie linearnym;
c. udostępniania linków do treści zawartych na Stronie za pomocą przeznaczonych do tego wtyczek znajdujących się na Stronie;
d. oznaczanie treści jako ulubione poprzez funkcjonalności dostępne na Stronie;
e. zarejestrowanie konta na potrzeby sekcji „Nauczyciel”, „Uczeń” lub „Student”.
2. Usługi świadczone są bezpłatnie. Korzystanie z treści zamieszczonych na Stronie w zakresie szerszym niż wynikający z ich opisu na Stronie lub niniejszego Regulaminu może podlegać dodatkowym opłatom.
3. Treści zamieszczone na Stronie mogą być dowolnie dodawane, usuwane i zmieniane przez WFDiF bez uprzedniej informacji. Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem WFDiF.
4. W działalności Strony mogą występować przerwy, podczas których Użytkownicy czasowo nie będą mogli z niego korzystać, z uwagi na m.in. dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń w miarę jego pracy. O przerwach technicznych i czasie ich trwania WFDiF będzie w miarę możliwości informować Użytkowników poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub dedykowanych w tym celu podstronach.

§ 5

1. Korzystanie ze Strony wymaga rejestracji i logowania.
2. W ramach działu „Edukacja”:
a. sekcja „Nauczyciel” przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i umożliwia ona wybór różnorodnych materiałów edukacyjnych, utworzenie własnego zestawu do lekcji i udostępnienie go zarejestrowanym uczniom;
b. sekcja "Uczeń” przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów szkół i placówek działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i umożliwia ona dostęp do materiałów edukacyjnych udostępnionych mu przez nauczyciela oraz innych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez WFDiF w tej sekcji;
c. sekcja „Student” przeznaczona jest wyłącznie dla osób kształcących się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i umożliwia ona dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych udostępnionych przez WFDiF w tej sekcji.
3. Status zalogowanego użytkownika uzyskuje się poprzez założenie konta w procedurze rejestracji lub poprzez zalogowanie za pośrednictwem profilu w portalu Facebook lub Google, zgodnie z funkcjonalnościami udostępnionymi na Stronie.
4. Użytkownik dokonuje rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego na Stronie, uzupełniając wskazane dane oznaczone jako obligatoryjne, a następnie aktywuje przycisk „Zarejestruj się”. Użytkownik zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualnej dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania konta. Przed dokonaniem rejestracji Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin oraz Politykę prywatności.
5. W procesie rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim.
6. Z chwilą dokonania rejestracji między Użytkownikiem a WFDiF zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzeniakonta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne.
7. Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli do WFDiF na adres dpf@wfdif.com.pl.
8. Użytkownik może w każdym momencie zmienić swoje dane użytkownika w ustawieniach konta dostępnych po zalogowaniu się. Użytkownik ma możliwość zmienić ustanowione hasło za pomocą funkcjonalności konta.

§ 5

1. Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
a. sprzęt elektroniczny,
b. połączenie z siecią Internet,
c. przeglądarkę internetową,
d. oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie treści audiowizualnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
2. Zabronione jest przesyłanie przez Użytkownika lub zamieszczanie na Stronie za pośrednictwem mechanizmów przez nią udostępnianych (o ile takie będą udostępnione), jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, propagujących przemoc, używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, o charakterze pornograficznym, nagannych moralnie i etycznie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje, itp.
3. Każdy Użytkownik ma prawo:
a. przeglądać treści zamieszczone na Stronie;
b. zgłaszać nadużycia oraz błędy zauważone na Strony;
c. korzystać ze znajdujących się na stronie formularzy.

§ 6

1. WFDiF nie ponosi odpowiedzialności prawnej za korzystanie przez Użytkowników ze Strony w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa.
2. Ponadto WFDIF nie ponosi odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody po stronie Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od WFDiF, w tym niezwiązanych w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem Strony;
b. przerwy w funkcjonowaniu Strony zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od WFDiF;
c. opóźnienia w działaniu Strony lub szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od WFDiF ani od funkcjonowania Strony;
d. szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej (w szczególności strajków, wojny, klęsk żywiołowych jak np. powodzie, pożaru itp.);
e. szkody po stronie Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w Internecie, takimi jak włamania do systemu czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na następujący adres: dpf@wfdif.com.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przez rozpatrzeniem reklamacji WFDiF zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. WFDiF rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.
7. Użytkownik może zgłosić WFDiF swoje uwagi w związku z korzystaniem z Portalu. WFDiF w miarę możliwości postara się udzielić odpowiedzi na uzasadnione zastrzeżenia Użytkowników.

§ 8

1. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą WFDiF oraz Użytkownika.
2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla WFDiF sąd powszechny.

§ 9

1. Regulamin udostępniany jest Użytkownikowi w formie elektronicznej. Użytkownik ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny w zakładce „Regulamin“ na Stronie.
2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. Wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.
3. WFDiF zawiadomi o wprowadzeniu zmiany regulaminu na Stronie ze stosownym wyprzedzeniem.

-----------------------------------------------------

Prawa majątkowe do niniejszej strony internetowej („Strona”), w tym autorskie prawa majątkowe, prawa do nazwy domeny internetowej Strony – przysługują WFDiF i podlegają ochronie prawnej.

Prawa do wszelkich zawartych na Stronie oraz udostępnianych za jej pośrednictwem treści przysługują WFDiF lub innym uprawnionym podmiotom.

Żadna część tych materiałów nie może być rozpowszechniana, w tym za pośrednictwem Internetu lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez uprzedniej zgody WFDiF lub innego uprawnionego podmiotu, udzielonej w formie pisemnej - pod rygorem sankcji przewidzianych zgodnie  z obowiązującym prawem, w szczególności ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych   (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. zm.)  i ustawą z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402, z późn. zm.). 

Copyright ©2020 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)